Seminarium Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Wydziału Chemicznego

Zapraszamy na wspólne seminarium Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki  oraz Wydziału Chemicznego, które odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 30 czerwca (środa)
o godz.12.15

Tytuł wystąpienia: System detekcji gazu za pomocą czujników wykonanych z materiałów o strukturze dwuwymiarowej
Prezentację przedstawią: mgr inż. Katarzyna Drozdowska (doktorantka), prof. dr hab. inż. Janusz Smulko - Kierownik Katedry Metrologii i Optoelektroniki

Celem seminarium jest wskazanie zagadnień o charakterze interdyscyplinarnym i zweryfikowanie możliwości podjęcia szerszej niż dotychczas współpracy naukowej pomiędzy Wydziałami PG
Link do spotkania:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2EwOWU0ZGYtMWQ5My00MjZiLTgyNmItYTE0NWI1ZjUwN2Ri%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286760356-0022-486f-b793-a2d470bba5a5%22%2c%22Oid%22%3a%228e23197b-d801-4184-8cf3-d65e716efdc3%22%7d

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w tym wydarzeniu
prof. Janusz Smulko
prof. Janusz Datta