Rady dyscyplin  naukowych są organami kolegialnymi Uczelni

Terminarz posiedzeń Rady Dyscypliny AEiE w r. ak. 2020/2021

  Terminarz posiedzeń Rady Dyscypliny ITiT w r.ak. 2020/2021

Do zadań rady dyscypliny naukowej należy:

1. prowadzenie  postępowań  w  sprawie  nadania  stopni  naukowych:  doktora  i doktora habilitowanego  w  zakresie  posiadanych  przez  Uczelnię  uprawnień  oraz  powoływanie promotorów  i promotorów  pomocniczych  na  wniosek  osób  zamierzających  wszcząć postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w wyniku złożenia rozprawy przygotowanej w trybie eksternistycznym;

2. prowadzenie postępowań nostryfikacyjnych dotyczących stopni naukowych;

3. wykonywanie  czynności  związanych  z  kształceniem  w  szkole  doktorskiej  określonych w przepisach odrębnych, w tym nadzór merytoryczny nad kształceniem w szkole doktorskiej w ramach dyscypliny lub dziedziny oraz wyrażanie zgody na pełnienie funkcji promotora;

4. określanie kierunków, definiowanie strategii i planów badań naukowych w ramach danej dyscypliny lub dziedziny;

5. formułowanie zaleceń w zakresie polityki kadrowej (m.in. rekrutacji, zatrudniania, oceny, zwalniania i awansowania) pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych pod kątem zapewnienia wysokiego poziomu naukowego dyscypliny lub dziedziny oraz opiniowanie zatrudnienia pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych;

6. formułowanie  zasad  dotyczących  sposobu  podziału  i  wykorzystania  środków  finansowych przyznanych danej dyscyplinie lub dziedzinie naukowej na wydziale w ramach subwencji.

 

Zasady wyróżniania rozpraw doktorskich uchwalone przez Rady Dyscyplin Naukowych

Regulamin weryfikacji efektów kształcenia 8 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) dla postępowań w sprawie nadania stopnia doktora prowadzonych w trybie eksternistycznym

  • w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika uchwalony 30.04.2020: regulamin oraz formularz
  • w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja uchwalony 16.03.2021: regulamin oraz formularz

 

Regulamin postępowania w zakresie nostryfikacji stopni naukowych nadanych za granicą