Księgi Jakości Kształcenia prowadzone na wydziałach Politechniki Gdańskiej oraz Księgi Jakości Kształcenia prowadzone w centrach dydaktycznych są spójne z treścią Uczelnianej Księgi Jakości Kształcenia Politechniki Gdańskiej, a jednocześnie uwzględniają specyfikę, odpowiednio, wydziałów i centrów dydaktycznych PG.

Księga jakości kształcenia stanowi istotny element systemu jakości kształcenia.  Opisuje wewnętrzny system  zapewnienia jakości kształcenia na wydziale ETI. Zawiera szereg ważnych informacji dotyczących procesu kształcenia oraz zasad monitorowania i doskonalenia jego jakości na naszym wydziale. W księdze zawarto również procedury wydziałowe oraz kalendarze działań projakościowych na wydziale ETI.

Przedstawiony poniżej tekst księgi  stanowi uaktualnioną wersję dokumentu  Księgi Jakości Kształcenia Wydziału ETI wprowadzonej przez prof. dra hab. inż. Krzysztofa Goczyłę w dniu 14.01.2014 roku. Publikowana poniżej zaktualizowana treść księgi została zatwierdzona 20 stycznia 2021 roku przez prof. dra hab. inż. Jacka Stefańskiego.

Księga Jakości Kształcenia Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Z.1_Akredytacje

Z.2 Wykaz uzyskanych certyfikatów krajowych i międzynarodowych

Z.3 Ogólne informacje o studiach I i II stopnia prowadzonych na Wydziale ETI

Z.4 Ogólne informacje o studiach podyplomowych prowadzonych na Wydziale ETI

Z.5 Ogólne informacje o praktykach studenckich na Wydziale ETI

Z.6 Wykaz aktualnie działających kół naukowych

Z.7 Wykaz infrastruktury dydaktycznej i wykaz laboratoriów udostępnionych przez firmy

Z.8 Wykaz uczelni zagranicznych biorących udział w programach międzynarodowych, kończących się uzyskaniem dyplomu

Z.9 i Z.10 Wydziałowy roczny kalendarz działań projakościowych i Wydziałowy semestralny kalendarz działań projakościowych

Z.11 Wykaz procedur wydziałowych