Tryb przeprowadzania czynności w postępowaniach habilitacyjnych wszczętych od 1.10.2019

Rada Doskonałości Naukowej - wymagania dokumentacyjne wniosków

Uwaga!

Kopie dokumentów zapisane na elektronicznym nośniku danych muszą stanowić pełne odwzorowanie cyfrowe dokumentacji papierowej, tj. muszą być tożsame (identyczne) z formą papierową wraz z zawartymi na nich oryginalnymi podpisami Max. 20 MB

 

Komunikat RDN nr 9/2020 - w sprawie zmian w postępowaniach o awans naukowy

Akty prawne - obowiązujące do 30.09.2019

Ustawa z dnia 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst ujednolicony)

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora  - rozdział 2

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora - rozdział 2

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
 
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego
Zalecane przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów

Komunikat nr 1/2015 Centralnej Komisji w sprawie formy dokumentowania wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

Wzory dokumentów:
na stronie Centralnej Komisji

Jednocześnie Centralna Komisja prosi o dołączenie do wniosku (w formie odrębnego dokumentu) informacji umożliwiających bezpośredni kontakt z wnioskodawcą (adres, nr telefonu,  e-mail)

Seminaria Wydziałowe
Informacji udziela Wioleta Zielińska