Przedstawione poniżej procedury wydziałowe dotyczą działań projakościowych na wydziale ETI.  Należy podkreśłić, że szereg procesów związanych z działalnością dydaktyczną jest regulowana przez procedury ogólnouczelniane , akty prawne (wewnątrzuczelniane, krajowe i europejskie) oraz regulaminy wydziałowe.

Nazwa procedury

Dokumenty, załączniki

Procedura Nr 1  Zmiana w systemie jakości

wniosek zmian

Procedura Nr 2 Nadzór nad dokumentacją – gromadzenie, analizowanie i wykorzystanie informacji dotyczących jakości kształcenia

 

Procedura Nr 3 Monitorowanie działań projakościowych na Wydziale

 

Procedura Nr 4 Audyt systemu jakości 

Powołanie zespołu ds. audytu

Raport pokontrolny

Procedura Nr 5 Zasady rozpatrywania podań i odwołań do Dziekana Z1  Z2  Z3  Z4 Z5 Z6
Z7  Z8  Z9  Z10 Z11

Procedura Nr 6 Praktyki i staże studenckie

Z1_DSBP  Z2_DSBP  Z3_DSBP  Z4_DSBP

Procedura Nr 7 Sprawozdania roczne WKZJK

 

Procedura Nr 8 Zasady rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne 1 i 2 stopnia

 

Procedura Nr 9 Zasady rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne 3 stopnia   Uwaga: od roku akademickiego 2019/2020 studia 3 stopnia prowadzone są w Szkole doktorskiej PG.

Z1  Z2  Z3

Stosowane na Wydziale narzędzie informatyczne o nazwie System Ochrony Własności Intelektualnej PG (SOWI) z początkiem roku 2019 zostaje zastąpione przez Jednolity System Antyplagiatowy (JSA).  MNiSW udostępniło wszystkim uczelniom w kraju Jednolity System Antyplagiatowy. Jego wykorzystanie jest obligatoryjne do oceny autorskiego charakteru prac dyplomowych.

Procedura Nr 10  Ochrona własności intelektualnej dla prac dyplomowych / projektów dyplomowych ( obecnie NIEAKTUALNA)

 

Procedura Nr 11 Programy kształcenia i plany studiów

Z1  Z2
Procedura Nr 12  Rekrutacja na strumienie i profile dyplomowania na studiach inżynierskich