Etap

Współpraca ze studentami

Współpraca z przedsiębiorstwem

Planowanie

- Studenci zgłaszają udział w realizacji tematu

- Przedsiębiorstwo zgłasza temat

Uruchomienie projektu

- Porozumienie zawierane pomiędzy zaangażowanymi stronami

Realizacja projektu

- Zgodnie z ustalonymi zasadami

Zakończenie projektu

 

- Oświadczenie w sprawie nabycia praw do wyników projektu

Sprzedaż praw do wyników

 

- Ustalenie pomiędzy stronami zasad nabycia przez firmę praw do Wyników projektu i umowa na przekazanie majątkowych praw autorskich przedsiębiorstwu

 - Protokół odbioru produktu projektu

Rozliczenie

 

- Faktura