Oferta studenckich projektów grupowych dla Przedsiębiorstw

Projekty Grupowe to przedsięwzięcia informatyczne realizowane przez grupy studentów, m.in. na rzecz zewnętrznych klientów, w ramach programu studiów. Celem Projektów Grupowych jest przygotowanie studentów do pracy w warunkach przemysłowych i rozwinięcie w nich umiejętności rozwiązywania rzeczywistych problemów na drodze pracy zespołowej.

Oferta projektów grupowych dotyczy prac realizowanych przez grupy 3-5 studentów  na drugim stopniu studiów w formie projektu, którego cele i produkty są określane przez Przedsiębiorstwo. Projekty są realizowane na podstawie porozumienia zawartego przez Przedsiębiorstwo, studentów oraz WETI, które określa zasady współpracy oraz możliwości nabycia praw do wyników pracy wykonanej w ramach projektu.  Wymaga się, aby wynikiem projektu był określony produkt – nie są dopuszczalne prace usługowe typu „serwisowanie sieci”.

Ogólny schemat procesu realizacji projektu grupowego dla Przedsiębiorstwa jest następujący (WETI zastrzega sobie prawo modyfikacji procesu oraz oferuje możliwość jego dostosowania do specyfiki projektu w uzgodnieniu z Przedsiębiorstwem):

 1. Przedsiębiorstwo zgłasza propozycję projektu.

  • wymagane jest uzgodnienie pracownika WETI, który w realizacji projektu będzie pełnił rolę Opiekuna projektu;
  • propozycja projektu obejmuje tytuł, opis projektu (kilka zdań) oraz dane kontaktowe.

 2. Projekt jest realizowany przez grupę studentów we współpracy z Przedsiębiorstwem;

a) Przedsiębiorstwo odpowiada za:

  • zapewnienie warunków realizacji projektu przez studentów (środowisko wytwórcze),
  • określanie celów projektu oraz akceptację planów i produktów prac;

b) Studenci realizują prace w ramach przedmiotu „Projekt Grupowy” o nominalnym wymiarze 4 godzin na osobę tygodniowo (zwykle jest to wydzielony dzień w tygodniu na zajęcia projektu grupowego);

c) Projekt trwa od marca do stycznia kolejnego roku z przerwą wakacyjną (lipiec-wrzesień);

 3. Przedsiębiorstwo może nabyć prawa do wyniku projektu lub licencję na stosowanie wyniku projektu  zwierając odrębną umowę ustalającą szczegółowe zasady nabycia i korzystania z tych praw. Wynik prac projektu przekazywany jest Przedsiębiorstwu na podstawie Protokołu Odbioru. W wyniku braku podpisania umowy właścicielem praw majątkowych wyniku projektu pozostaje student.  

Przedsiębiorstwa zainteresowane współpracą proszone są o kontakt koordynatorem wydziałowym dr inż. Krzysztofem Nowickim, krzysztof.nowicki@eti.pg.gda.pl, tel. +48 58 347 18 59.

Wydział ETI Politechniki Gdańskiej oprócz projektów grupowych oferuje przedsiębiorstwom współpracę w zakresie praktyk (staży) studenckich, prac dyplomowych, studiów doktoranckich oraz realizacji projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez pracowników naukowych Wydziału.