Zasady postępowania dla przewodów doktorskich wszczętych od 1.10.2019

RADY DYSCYPLIN NAUKOWYCH

 

Przewody doktorskie wszczęte do dnia 30.04.2019, które nie zostaną zakończone do 31.12.2023*, będą odpowiednio zamykane albo umarzane

* na podstawie Dz.U. 2022 poz. 1010  zmianie uległo brzmienie dotychczasowe art. 179 ust. 4  ustawy ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.) - wydłużenie terminu o kolejny rok.

Akty prawne obowiązujące dla przewodów doktorskich wszczętych do  30.04.2019

Ustawa z dnia 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst ujednolicony)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 sierpnia 2006 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
Zasady wyróżniania rozpraw doktorskich uchwalone przez Radę Wydziału ETI PG na posiedzeniu w dniu 20.02.2018

 

1.  Przewody doktorskie wszczęte do 30.04.2019

Procedura sprawdzania treści rozpraw doktorskich za pomocą Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA)

2. Skierowanie rozprawy do komisji doktorskiej

W p. 129 EA  (Biuro Wydziału ETI PG) należy złożyć:

Do rozprawy doktorskiej należy dołączyć  - na podstawie Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 30/2022 z 14 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących stron tytułowych rozpraw doktorskich, oświadczeń doktorantów o autorskim charakterze rozprawy doktorskiej oraz zasad udostępniania i gromadzenia rozpraw doktorskich, których obrona odbywa się na Politechnice Gdańskiej :

  • wersję elektroniczną rozprawy

  • Zał. 1 - Opis rozprawy

  • Zał. 2 - Stronę tytułową - osobno wydrukowaną                                             

  • Zał. 3 - Oświadczenie

wzory załączników

3. Egzaminy doktorskie

  • z dyscypliny podstawowej

  • z dyscypliny dodatkowej

  • z języka obcego nowożytnego

4. Obrona rozprawy doktorskiej

Na 7 dni przed obroną należy dostarczyć autoreferat rozprawy doktorskiej w wersji elektronicznej.

Zasady wyróżniania rozpraw doktorskich
uchwalone przez Radę Wydziału ETI PG na posiedzeniu w dniu 20.02.2018 -obowiązywały do 30.09.2020

Zasady wyróżniania rozpraw doktorskich uchwalone przez Rade Dyscypliny Naukowej AEiE oraz przez Radę Dyscypliny Naukowej ITiT w dniu 12.11.2019

Informacji udziela Wioleta Zielińska