WYDZIAŁ

ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

 

Zainteresowanym studiami na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, dedykujemy niniejszy tekst, aby ułatwić podjęcie odpowiedzialnej decyzji o wyborze kierunku studiów. Zawarte są w nim podstawowe informacje o kierunkach i specjalnościach na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach oferowanych przez Wydział.

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYDZIAŁU

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (dalej używać będziemy skrótu ETI) to jeden z największych wydziałów Politechniki Gdańskiej. Na ETI studiuje co roku blisko 3500 studentów; a w ciągu swej ponad 60-letniej historii Wydział wydał ponad 11 000 dyplomów ukończenia studiów wyższych.

Kandydując na studia na Wydziale ETI, można obrać jeden z pięciu kierunków studiów:

 • automatyka i robotyka
 • elektronika i telekomunikacja                
 • informatyka
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria danych
 • technologie kosmiczne i satelitarne

Dwa kierunki, tj. elektronika i telekomunikacja  oraz informatyka (IT) znalazły uznanie w Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2015. Przyznane znaki graficzne potwierdzają wysoką pozycję wydziału.

                

Zamierzającym rozpocząć studia wyższe Wydział ETI oferuje:

 

 • Studia stacjonarne 1. stopnia (inżynierskie), trwające 7 semestrów, z możliwością kontynuacji nauki w ramach stacjonarnych studiów 2. stopnia trwających 3 lub 4 semestry, lub niestacjonarnych studiów 2. stopnia, trwających 4 semestry.
 • Płatne niestacjonarne (zaoczne) studia inżynierskie na kierunku informatyka, trwające 7 semestrów.
 • Płatne niestacjonarne (zaoczne) studia magisterskie na kierunku informatyka, trwające 4 semestry.

 

Oprócz studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 1. i 2. stopnia, Wydział proponuje także różne formy kształcenia podyplomowego:

 

 • stacjonarne studia doktoranckie,
 • studia podyplomowe,
 • specjalistyczne kursy dokształcające.

 

ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA STACJONARNE

 

Studia stacjonarne na Wydziale ETI przebiegają według nowoczesnego programu, spełniającego nie tylko standardy kształcenia zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, ale również wymagania konsultowane z licznymi firmami regionu Pomorza, wynikające ze nieustannie zachodzących zmian społeczno-gospodarczych. Obecnie oferowany program studiów w szczególności:

 

 • ujednolica nauczanie na pierwszym semestrze w ramach całego Wydziału, co ułatwi ewentualne podjęcie w tym czasie przez studenta decyzji o zmianie kierunku studiów;
 • jest w pełni zgodny ze standardami europejskimi i poprzez system transferu osiągnięć ECTS umożliwia kontynuowanie studiów w innych uczelniach krajowych i zagranicznych.

 

Kwalifikacja studentów prowadzona jest co roku na Wydział, co oznacza, że kandydaci winni zadeklarować kierunek obierany oraz uszeregować kierunki alternatywne, z godnie z osobistymi preferencjami.

 

INFORMACJA O SPECJALNOŚCIACH OFEROWANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKACH STUDIÓW

 

Program studiów 1. i 2. stopnia obejmuje przedmioty obowiązkowe i bloki przedmiotów obieralnych, ułożonych w kilku opcjonalnych ścieżkach kształcenia. Obieralność oferowana jest od semestru 5. na 1. stopniu studiów (ścieżki w formie strumieni na semestrze 5. i 6. oraz profili na semestrze 7.) i od semestru 1. na 2. stopniu studiów (ścieżki w formie specjalności magisterskich).

 

Na kierunku automatyka i robotyka od semestru 5. oferowane są dwa strumienie, przechodzące w profile na semestrze 7. i kontynuowane jako specjalności magisterskie od semestru 1. stopnia 2.:

 

 • Komputerowe systemy automatyki,
 • Robotyka i systemy decyzyjne.

 

Na kierunku elektronika i telekomunikacja od semestru 5. realizowane są dwa strumienie, każdy rozbity dalej na semestrze 7. na cztery profile kontynuowane jako specjalności magisterskie od semestru 1. stopnia 2.:

 

elektronika, z profilami:

 

 • Inżynieria komunikacji bezprzewodowej,
 • Komputerowe systemy elektroniczne,
 • Optoelektronika,
 • Systemy mikroelektroniczne,

 

oraz telekomunikacja, z profilami:

 

 • Inżynieria dźwięku i obrazu,
 • Systemy elektroniki morskiej,
 • Systemy i sieci radiokomunikacyjne,
 • Sieci i systemy teleinformacyjne.

 

Kierunek inżynieria biomedyczna oferuje od semestru 5. stopnia 1. cztery strumienie, kontynuowane na semestrze 7. jako profile, a od semestru 1. stopnia 2. jako specjalności magisterskie:

 

 • Informatyka w medycynie,
 • Elektronika w medycynie,
 • Chemia w medycynie,
 • Fizyka medyczna.

 

Na kierunku informatyka na semestrach 5. i 6. stopnia 1. realizowane są dwa strumienie:

 

 • Aplikacje,
 • Systemy,

 

po ukończeniu których na semestrze 7. można wybrać jeden z sześciu profili, kontynuowanych następnie jako specjalności magisterskie od semestru 1. stopnia 2.:

 

 • Aplikacje rozproszone i systemy internetowe,
 • Inteligentne systemy interaktywne,
 • Bazy danych, później jako specjalności:
  • Inżynieria systemów informacyjnych,
  • Zaawansowana analiza danych,
 • Technologie internetowe i algorytmy,
 • Sieci komputerowe,
 • Systemy geoinformatyczne i mobilne.

 

Na studiach niestacjonarnych kierunku informatyka stopnia 2. począwszy od semestru 3. oferowane są trzy specjalności magisterskie:

 

 • Zastosowania technologii informacyjnych,
 • Systemy i sieci komputerowe,
 • Systemy i technologie mobilne.

 

Uruchomienie określonej specjalności może być uzależnione od liczby kandydatów, a przy zgłoszeniach, których liczba przekraczać będzie liczbę miejsc, o zakwalifikowaniu na tę specjalność decyduje średnia ocen zebranych w trakcie pierwszych 5 semestrów studiów.

 

Istotnym elementem oferty dydaktycznej Wydziału jest występowanie każdej z wymienionych wyżej specjalności w kilku wariantach do wyboru poprzez dodanie do przedmiotów specjalności podstawowej pewnego opcjonalnego bloku przedmiotów wybranych z innych specjalności. Dzięki temu dostępne specjalności oferują pakiety przedmiotów ze spójnego logicznie obszaru wiedzy i umiejętności w zakresie świadomie wybieranych przez studenta kompetencji.

 

OGÓLNE ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE

 

Kwalifikacja na niestacjonarne studia inżynierskie, które są studiami odpłatnymi, odbywa się na podstawie konkursu świadectw, o ile liczba zgłoszeń przekracza ustalony limit miejsc, podany poniżej. Kandydaci składają te same dokumenty, które wymagane są od kandydatów na studia dzienne. Obowiązuje również ten sam terminarz rekrutacji.

 

Niestacjonarne studia magisterskie przeznaczone są dla absolwentów studiów zawodowych (z tytułem zawodowym inżyniera lub licencjata). Absolwenci inżynierskich studiów informatycznych przyjmowani są na podstawie oceny z przedłożonego dyplomu; pozostali absolwenci – na podstawie oceny uzyskanej na ustnym egzaminie wstępnym z podstaw informatyki przeprowadzonym przez komisję egzaminacyjną studium. Uruchomienie określonego rodzaju ww. studiów jest uwarunkowane zgłoszeniem się wystarczającej liczby kandydatów.

 

GDZIE PYTAĆ O SZCZEGÓŁY?

 

Szczegółowych informacji na temat prowadzonych na naszym Wydziale studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz zasad kwalifikacji na te studia udziela Dziekanat Wydziału ETI:

 

Dziekanat Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Politechniki Gdańskiej

ul. Gabriela Narutowicza 11/12

80-233 Gdańsk

tel. – studia stacjonarne stopnia 1.          58 347 26 92

tel. – studia stacjonarne stopnia 2.          58 348 62 81

tel. – studia niestacjonarne stopni 1. i 2. 58 347 19 35

 

Informacje na temat organizacji i programu studiów:

http://eti.pg.edu.pl/dziekanat-eti/informator-ects