Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej to jeden z największych z wydziałów Politechniki. Składa się z 16 katedr zatrudniających blisko 200 pracowników naukowo-dydaktycznych i naukowych, w tym trzech członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk. Na Wydziale kształci się około 3 500 studentów na kierunkach: informatyka, elektronika i telekomunikacja, inżynieria biomedyczna oraz automatyka i robotyka, na studiach I i II stopnia oraz studiach doktoranckich.

Wydział ETI PG od roku 1992 nieprzerwanie utrzymuje kategorię naukową A. W 2017 roku Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych ocenił działalność naukową i badawczo-rozwojową jednostek naukowych. Jednostki naukowe były oceniane w ustalonych przez KEJN grupach wspólnej oceny składających się z jednostek tego samego rodzaju i działających w zbliżonych dziedzinach nauki.

Najwyższą kategorią A+, świadczącą o wiodącym poziomie w skali całego kraju, wyróżniony został Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

Informacje: Wyniki kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych
Działalność naukowa Wydziału obejmuje szeroki zakres nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.  Wydział ma pełne prawa akademickie w dyscyplinach: informatyka, elektronika i telekomunikacja, biocybernetyka  i inżynieria biomedyczna, a ponadto prawo doktoryzowania w dyscplinie  automatyka i robotyka.

Działalność dydaktyczna

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (dawna nazwa Wydział Elektroniki) Politechniki Gdańskiej to największy z wydziałów tej uczelni, składający się obecnie z 16 katedr, kształcący około 3 500 studentów na studiach stacjonarnych I stopnia, stacjonarnych jednolitych magisterskich, niestacjonarnych I stopnia, niestacjonarnych II stopnia i studiach doktoranckich. Łącznie we wszystkich katedrach wydziału zatrudnionych jest:

wg tytułów i stopni

 •   23 profesorów tytularnych
 •   36 doktorów habilitowanych
 • 118 doktorów

wg stanowisk

 •   19 profesorów zwyczajnych
 •   30 profesorów nadzwyczajnych 
 •     1  profesor wizytujący                                                      
 •     1 docent
 • 103 adiunktów
 •   39 asystentów
 •   25 starszych wykładowców
 •   13 wykładowców

Owa kadra uprawnia wydział do nadawania stopnia doktora w zakresie pięciu dyscyplin: elektroniki, informatyki, telekomunikacji, automatyki i robotyki oraz biocybernetyki i inżynierii biomedycznej a także doktora habilitowanego w zakresie czterech dyscyplin: elektroniki, informatyki, telekomunikacji oraz biocybernetyki i inżynierii biomedycznej. Odpowiednio do tego, Wydział ETI prowadzi studia doktoranckie w każdej z tych dyscyplin.

(stan na 22.02.2019)

Działalność naukowa

Wydział ETI posiada najwyższą kategorię naukową od roku 1992. Aktualnie  jest to kategoria A+ . Działalność naukowa Wydziału jest różnorodna, a główne jej kierunki odpowiadają kierunkom kształcenia.

Wyróżniającymi się dziedzinami działalności naukowej Wydziału są teoria i technika mikrofalowa, teoria i technika sterowania komputerowego, komputerowe systemy pomiarowe i diagnostyczne, optoelektronika, teoria i technika systemów telekomunikacyjnych, elektronika medyczna i akustyka. Znaczące osiągnięcia naukowe uzyskiwane są również w zakresie szeroko rozumianej inżynierii oprogramowania. W związku z tym Wydział uczestniczy w wielu priorytetowych krajowych i międzynarodowych programach badawczych i rozwojowych.

 

Liczne wdrożenia wyników prowadzonych badań, współpraca z wieloma instytucjami naukowymi i zagranicznymi, znaczna liczba realizowanych grantów KBN oraz prac umownych korzystnie świadczą o aktywności naukowej pracowników Wydziału ETI. Wymiernym efektem tej aktywności jest liczba publikacji, która w latach ostatnich utrzymuje się na poziomie 500 rocznie; z tej liczby jedną trzecią stanowią zazwyczaj publikacje zagraniczne. Za badania te pracownicy wydziału zostali uhonorowani licznymi nagrodami. Lista ETI TOP-10A zawiera 10 najczęściej cytowanych na świecie artykułów, zaś lista ETI TOP-10B zawiera 10 najbardziej znanych na świecie książek napisanych przez pracowników Wydziału ETI. Pod adresem http://eti.pg.edu.pl/stopnie-doktora-habilitowanego-nadane znajduje się  wykaz osób, którym nadano  stopień doktora habilitowanego w wyniku postępowania przeprowadzonego przez Radę Wydziału ETI oraz wykaz pracowników Wydziału, którym nadano stopień doktora habilitowanego w innej jednostce organizacyjnej. Natomiast na stronie http://eti.pg.edu.pl/nadane-tytuly znajduje się wykaz osób, którym nadano tytuł profesora nauk technicznych.