Poniższe zasady dotyczą zasad organizacji projektów grupowych realizowanych na WETI dla przedsiębiorstw:

  1. Całość procesu dotycząca umów zawieranych z przedsiębiorstwami oraz studentami jest zarządzana przez Prodziekana do spraw współpracy i promocji.
     
  2. Wszystkie porozumienia i umowy są podpisywane przez Dziekana Wydziału, niedozwolone jest podpisywanie umów przez inne osoby bez odpowiednich pełnomocnictw.
    • Egzemplarze podpisywanych umów winny być niezwłocznie przekazywane do Biura Wydziału.
    • Porozumienia i umowy są oznaczone numerami, które są nadawane przez Prodziekana ds. współpracy i promocji.

 3. Wszelkie zmiany w treści umów wymagają indywidulanych uzgodnień oraz podlegają zatwierdzeniu przez Dziekana i  akceptacji prawników.

 

Formalny proces organizacji projektów grupowych jest realizowany w następujących krokach:

1. Określenie tematu projektu grupowego  i opisu w systemie projektów grupowych pod adresem: https://projektgrupowy.eti.pg.gda.pl/

2.  Podpisanie porozumienia pomiędzy WETI, przedsiębiorstwem i studentami.

  • Nazwa projektu oraz termin realizacji określone w porozumieniu powinny być zgodne z  danymi w ww. systemie.
  • Wymagane jest podpisanie porozumienia przez każdego studenta biorącego udział w projekcie grupowym.

3. Realizacja projektu przez studentów i wytworzenie wyniku projektu

 a)  Formalny odbiór wyniku od studentów

   b)  Opiekun projektu grupowego, jeżeli jest to możliwe, powinien zgłosić wyniki projektu jako rozwiązanie innowacyjne do Zespołu Rzeczników Patentowych PG poprzez Biuro Wydziału (formularz na stronie Zespołu Rzeczników Pantentowych).

4.  Ustalenie pomiędzy stronami zasad nabycia przez firmę praw do Wyników projektu, w przypadku zainteresowania zgłoszonego przez przedsiębiorstwo.

 

 

Propozycje projektów mogą być zgłaszane przez partnerów Wydziału na stronie https://projektgrupowy.eti.pg.gda.pl/, a nadzór nad przebiegiem prac pełnią opiekunowie wyznaczeni przez koordynatora katedralnego. Projekty zgłoszone przez potencjalnego klienta – zleceniodawcę są włączane do listy propozycji projektów katedry, która wyrazi zainteresowanie tematem. W przypadku wybrania tematu przez studentów podpisywane jest porozumienie na udział w przemysłowym projekcie grupowym/dyplomowym, regulująca zasady wykonania przez zespół projektowy zleconego projektu.

Za negocjacje umowy o realizacji projektu odpowiada Prodziekan ds. współpracy i promocji, dr hab. inż. Paweł Czarnul (pawel.czarnul@eti.pg.gda.pl , tel. +48 58 347 12 88) oraz właściwy opiekun projektu w uzgodnieniu z kierownikiem katedry.

Uwagi i pytania prosimy kierować do koordynatora wydziałowego - dra inż. Krzysztofa Nowickiego, na adres krzysztof.nowicki@eti.pg.gda.pl, tel. +48 58 347 18 59, lub do administratora serwisu na adres projektgrupowy@eti.pg.gda.pl